Tag: syarat

  • SISTEM MURABAHAH KOPERASI SYARIAH ARRAHMAH

    Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Koperasi Syari’ah Arrahmah: Koperasi dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam. Koperasi membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Koperasi sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Koperasi harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya […]